10 Wat zijn uw rechten?

10 Wat zijn uw rechten?

De AVG biedt betrokkenen enkele rechten omtrent de persoonsgegevens die worden verwerkt, zoals:
- het recht op informatie;
- het recht op inzage;
- het recht op correctie, beperking en verwijdering;
- het recht op overdraagbaarheid;
- het recht om een klacht in te dienen.
Op de website van de autoriteit persoonsgegevens vindt u meer informatie over uw rechten: www.autoriteit persoonsgegevens.nl.
Houdt u er wel rekening mee, dat gelet op de rechtsprekende taak van de RSJ enkele rechten zijn beperkt of niet van toepassing zijn. Deze beperkingen of uitsluitingen houden verband met de onafhankelijkheid van de rechter en gerechtelijke procedures.
Het is niet mogelijk na afloop van een beroeps- of schorsingsprocedure met een beroep op uw privacyrechten gegevens die tijdens de procedure zijn gedeeld te corrigeren of te verwijderen. Tijdens de procedure kunnen de procespartijen hun zienswijze over de feiten kenbaar maken. De procespartijen beschikken ook over alle stukken die door partijen in de procedure zijn ingebracht.
Indien u van één van bovengenoemde rechten gebruik wilt maken, kunt u hiertoe een verzoek indienen bij de RSJ. Uw verzoek kan, samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en indien nodig een machtiging, gestuurd worden naar:
- per mail: info@rsj.nl onder vermelding van verzoek AVG
- per post: Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming
t.a.v. de privacy officer
Postbus 30137
2500 GC Den Haag